มศว สีเขียว 5 เดือนลดถุงพสาสติก 5 แสนใบ ซีพีออลล์ สนับสนุน แปลงเป็นเงินกว่าแสนบาทช่วยผู้ป่วยยากไร้

โครงการ“ปฏิเสธถุง ได้บุญ” ในระยะแรกใช้เวลา 145 วัน สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 587,830 ใบ รวมเป็นเงิน 117,566 บาท มอบให้กับ “กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผศ.พญ.นันทนา  ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นตัวแทนในการรับมอบเช็คจากโครงการ “ปฏิเสธถุง ได้บุญ” โดยมี คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการมอบครั้งนี้ พิธีจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เปิดเผยว่า “ที่มาของโครงการนี้มาจากการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University Network of Thailand) ตามนโยบายของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. การดำเนินงานของเครือข่ายนี้จะดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติในข้อที่ 12 ว่าด้วยการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จึงได้มีข้อตกลงร่วมกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหรือ single use plastic ในร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอิเลฟเว่น โดยมีมาตรการดังนี้

  1. ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบให้เปล่ายกเว้นของร้อนโดยเปลี่ยนเป็นการจำหน่ายหรือให้ยืมถุงแทนหรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2. ลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติกโดยร้านเซเว่นอิเลฟเว่นจะลดราให้ 2 บาท สำหรับผู้บริโภคที่นำแก้วมาเอง
  3. ลดปริมาณช้อนส้อมและหลอดพลาสติกโดยพนักงานจะสอบถามความต้องการของผู้บริโภคก่อน
  4. มหาวิทยาลัยและบริษัทจะยกเลิกภาชนะที่ทำจากโฟมทั้งในเซเว่นอิเลฟเว่นและร้านภายในอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและร้านเซเว่นอิเลฟเว่น ภายใน มศว องครักษ์ทั้ง 3 สาขาได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเสมอมาพร้อมทั้งจัดให้มีโครงการ “มศว ร่วมใจ ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม” หรือ “SWU Zero Waste” โดยวัตถุประสงค์โครงการนี้คือเพื่อส่งเสริมให้นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม มีการลดจำนวนการใช้ถุงพลาสติกจากหน่วยงานต่างๆ ร้านค้า และผู้ประกอบการ รวมทั้งโรงพยาบาล ทำให้ปริมาณถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยมีจำนวนลดลงและการดำเนินการโครงการนี้ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เพื่อการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวร่วมกับนิสิตกว่า 5,000 คน ในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ได้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การประกวดชุดรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้และจะมีกิจกรรมอื่นๆตามมาคือ กิจกรรมการอบรมผู้นำเยาวชนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืนต่อไป”

ด้านคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากที่ทางบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการทำโครงการปฏิเสธถุงได้บุญในครั้งนี้ ซึ่งเริ่มทำมาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 จนสิ้นสุดโครงการในระยะแรก ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในการปฏิเสธถุง 1 ใบจะได้สบทบทุนเป็นเงิน 20 สตางค์ โดยมหาวิทยาลัยสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 587,830 ใบ รวมเป็นเงิน 117,566 บาท และโครงการนี้ไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้ จะมีการร่วมกันทำงานต่อไปในระยะที่ 2 เชื่อว่าเงินจำนวนนี้จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ทางบริษัทมีความมุ่งหวังที่จะทำโครงการนี้ต่อไป คงจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการทุกท่าน และขอฝากโครงการนี้ไว้ให้เกิดการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง”

โดยเงินจากการทำโครงการจะนำไปใช้ในกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ผศ.พญ.นันทนา  ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวถึงกองทุนว่า “ตามที่พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินจำนวนหนึ่งในการก่อตั้งกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แห่งนี้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ถือเป็นการก่อตั้งกองทุนนี้ ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้นำไปใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลและมีปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิการรักษาของคนไข้ รวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นคนไร้บ้านหรือไร้ที่พึ่ง และอาจจะมีผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามารักษาภายในโรงพยาบาลอีกด้วย”

จะเห็นได้ว่าโครงการนี้ ประสบผลสำเร็จได้ ล้วนมาจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงทั้งจากมหาวิทยาลัย ภาคเอกชนอย่างบริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน ในการสร้างโครงการปฏิเสธถุงได้บุญขึ้น และนิสิต บุคลากร ร้านค้าต่างๆ รวมถึงผู้ใช้บริการที่ให้ความร่วมมือและเห็นถึงความสำคัญของการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่กระบวนการทำลาย อีกทั้งยังได้บุญกับการปฏิเสธถุงอีกด้วย

 

ข่าว/ถ่ายภาพ : วารุณี  สิรินทร์

Share