นิสิต มศว เฮ! ทรูมูฟเอช ติดตั้ง Wireless Lan พันจุด

มศว ร่วมมือ ทรูมูฟเอช พลิกโฉมการเชื่อมต่อไร้สาย ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไวเลส เกือบ1,000 จุด ทั่ว มศว องครักษ์ ปูพรม ติดตั้งกว่า 700 จุด ประสานมิตรติดเพิ่ม 200 จุด เน้นเชื่อมต่อไร้สายไม่สะดุดสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ การวิจัย ผ่านระบบข้อมูลแบบไร้สาย เพื่อนิสิต บุคลากรและประชาชน

โดยมีผู้บริหารสูงสุดของ มศว คือ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เป็นตัวแทนร่วมลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารของทรูมูฟเอช นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักภาครัฐและภาคการศึกษา บริษัท ทรู มูฟ เอช ฯ ระหว่าง มศว กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ศกนี้ มศว ของเรา ขยายขอบข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้นกับภาคเอกชนค่ายใหญ่ เรื่อง “การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)”

   


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว  กล่าวถึงข่าวที่สร้างความยินดีแก่นิสิต บุคลากรชาว มศว ในครั้งนี้อีกครั้งว่า สำนักคอมพิวเตอร์ มศว มีหน้าที่กำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจ ด้านระบบเครือข่าย Wireless network ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพัฒนาองค์กรด้าน Infarstructure เครือข่ายพื้นฐาน เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนิสิต บุคลากร คณาจารย์ ที่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ การเรียนรู้/ ออนไลน์ โดยผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย วันนี้เป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้มีความร่วมมือในด้านเครือข่ายแบบ Wireless network เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน งานวิจัย ของมหาวิทยาลัย และเป็นการเพิ่มคุณภาพสัญญาณและขยายพื้นที่การให้บริการ WiFi ให้ครอบคลุมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งประสานมิตรและองครักษ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทำให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

 

 

Share