Center Point พื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ให้นิสิต

ถ้าเราชาว มศว จะเห็นตรงกันว่าทุกวันนี้นิสิตคือประชากรส่วนใหญ่และเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าครูและบุคลากร นิสิตคือหัวใจของการอยู่ยั้งยืนยงของมหาวิทยาลัย ไม่มีนิสิตก็ไม่มีมหาวิทยาลัย ไม่มีครู ไม่มีบุคลากร มหาวิทยาลัยจะอยู่ได้ไหม แต่ก็คงไม่ได้หมายความว่านิสิตจะเป็นสัดส่วนที่สำคัญมากที่สุดเสียจนมหาวิทยาลัยต้องพยายามจัดระบบระเบียบหรือมีมาตรการให้ “ค่า” กระทั่งหลงลืมสัดส่วนอื่นๆ

เมื่อนิสิตคือทรัพยากรบุคคลที่มีค่ามีความหมายสำคัญต่อมหาวิทยาลัย นิสิตย่อมอยากใช้ชีวิตร่ำเรียน ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ได้อย่างมีความสุข  งานนี้จึงเป็นความรับผิดชอบของส่วนพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ที่จะต้องจัดหาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Center Point ให้กับนิสิตได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา จะเรียกว่าเป็นการเอาใจใส่ต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตเพื่อเป็นส่วนสนับสนุนให้นิสิตมีคุณภาพก็คงไม่ผิดนัก การบริหารจัดสรรการจัดการการใช้พื้นที่เพื่อให้สวยงามและมากประโยชน์ใช้สอยเช่นนี้มีทั้งภายในอาคารและภายนอกโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งบางแห่งก็ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่คนทั่วไปได้ด้วย

  

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี พร้อมผู้บริหารได้ตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Center Point แห่งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14) มศว ประสานมิตร ท่ามกลางบรรยากาศของการพบปะตัวแทนนิสิต เพื่อรับฟังข้อเสนอจากตัวแทนนิสิต ไขข้อข้องใจให้กับนิสิตอย่างใกล้ชิดอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมกับให้ความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์ เพื่อทำให้นิสิตได้มีสถานที่นัดติววิชา สนทนาวิชาการต่างๆ ร่วมกันอย่างปลอดภัย สะดวกและทันสมัย

Center Point แห่งนี้เดิมคือพื้นที่โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์หรืออาคาร 14 หรือที่นิสิตเรียกติดปากรู้จักกันคือ ตึกไข่ดาว พื้นที่บริเวณนี้เคยได้รับการปรับใช้ประโยชน์มาหลายประการ เช่น เป็นศูนย์หนังสือ เป็นที่ทำการของหน่วยงานฝ่ายประกันคุณภาพฯ ชั่วคราว กระทั่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า พื้นที่ส่วนนี้น่าจะเป็นประโยชน์เหมาะสมแก่นิสิตได้อย่างมากหากเปิดเป็น “พื้นที่แห่งการเรียนรู้” หมายความว่า นิสิตจะมาใช้เป็นสถานที่ติวทบทวนวิชาตำราเรียนได้ ท่ามกลางบรรยากาศร่วมสมัยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสถานศึกษา อีกทั้งบริเวณโดยรอบยังแวดล้อมไปด้วยคณะต่างๆ  มีนิสิตสัญจรไปมาหนาแน่น มีร้านสะดวกซื้อ 7-11 ร้านสหกรณ์ มศว ร้านค้าปลีกย่อย จึงควรจะได้ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่นี้ให้เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของนิสิต

อย่างไรก็ตาม ขณะที่มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาความเจริญทางด้านกายภาพมาโดยตลอด ดังที่เราชาว มศว จะได้เห็นการเกิดขึ้น มีอยู่ ของสิ่งปลูกสร้างรอบรั้วมหาวิทยาลัย หรือการปรับเปลี่ยนอะไรต่อมิอะไรในแต่ละปีงบประมาณ แต่มีสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย ตลอดจนนิสิตเอง ต้องจดจำและทำให้เห็นผล นั่นคือ การพัฒนาคน ยกระดับสติปัญญาให้เป็นผู้มีจริยธรรม มีคุณธรรม พูดง่ายๆ คือไม่ใช่ว่าเรามีวัตถุต่างๆ ที่สร้างสรรค์มาด้วยมูลค่ามากมายมหาศาล แต่คุณธรรมจิตใจของคนกลับเสื่อมลงๆ ดังนั้น เมื่อนิสิตได้เหยียบย่างเข้ามาใช้พื้นที่แห่งการเรียนรู้ใดๆ ในมหาวิทยาลัย ก็จงให้ความเคารพสถานที่ ให้เกียรติผู้อื่นที่อยู่ร่วมกับเราในที่นั้นๆ ในเวลานั้นๆ เป็นไปได้อย่างนี้เราจึงน่าที่เรียกได้ว่า คือ “การเรียนรู้” ที่มากกว่าการเรียนรู้ในตำรา เรียนรู้เพื่อจะอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขสำเร็จ

Share