เปิดแล้ว SWU SHOP   

11 กุมภาพันธ์วันนี้ ฤกษ์งามยามดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมที่รักที่เรียนของเราชาว มศว ได้เปิด SWU SHOPร้านจำหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพมาตรฐานรับรองอย่างหลากหลาย โดยการคิดค้นหรือจากผลงานวิจัยจนเป็นผลสำเร็จของคณะต่างๆ  ซึ่งสามารถผลิตออกจำหน่ายเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปได้แล้ว


งานนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ  คณบดี บุคลากรและนิสิต โดยการรับผิดชอบบริหารจัดการของงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มศว โดยภายหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้ว ผู้ร่วมงานต่างชมและอุดหนุนสินค้าต่างๆ ด้วยความพึงพอใจ โดยเฉพาะสินค้าของที่ระลึกที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่น
โมเดิร์นที่สื่อถึงความเป็น มศว ด้วยสีเทาและสีแดงอันเป็นสีประจำของมหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับการมองหาของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยเพื่อมอบให้กับอาคันตุกะ ซื้อหาให้เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ  แก่ผู้อื่น ญาติผู้ใหญ่คนใกล้ชิด ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน แม้กระทั่งผู้ที่ชื่นชอบความเป็น Brand Royalty ที่ SWU SHOP ก็มีสินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยให้เลือกมากมาย

                    

อาทิ เสื้อโปโล หมวกแก๊ป ร่ม สมุดจดบันทึก ปากกา พัด ถุงผ้าลดโลกร้อน กระเป๋า รูปภาพ รวมถึงอินธนูพนักงานราชการ เครื่องหมายชุดนิสิต นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัยของคณาจารย์คณะต่างๆ ที่ดีมีคุณภาพ มาวางจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไปด้วย เช่น เห็ดหลินจือแท้ 100 % จากโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กระถางต้นไม้ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเส้นใยผักตบชวา ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ผ่านกระบวนการเสริมแร่ธาตุจำเป็นสำหรับพืช สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายใน 1-3 ปี เมื่อนำไปฝังดิน สามารถย้ายต้นไม้ลงปลูกได้โดยไม่ต้องนำออกจากกระถาง  ผลิตภัณฑ์แนะนำอีกอย่างคือ เจลอาบน้ำผสมวิตามินบี 3  เพื่อความสะอาดปละผิวกระจ่างใส มีกลิ่นที่คุณชื่นชอบ ผลิตภัณฑ์ SERWU มอยเจอร์ไรซิ่ง วิตามิน E โลชั่นบำรุงผิวผสมวิตามินอี ผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อยุคสมัยของ มศว ได้ก้าวมาถึงปีที่ 70 ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้และพัฒนามาสู่ความเจริญก้าวหน้าด้านกายภาพมากพอสมควร รวมถึงการปรับใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารหลังแรก อาคาร 3  ตึกเหลือง  “อาคารประสานมิตร” ชื่อที่ตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่ในอดีตนิยมเรียกชื่อสถาบันแห่งนี้ว่า “ประสานมิตร” อีกทั้งยังเป็นอาคารที่ทำงานของอดีตอธิการบดีคนแรกจนมาถึงอธิการบดีคนปัจจุบันเรื่อยมา นับตั้งแต่ที่เคยเป็นห้องทำงานของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อธิการบดีอย่างท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ก็ล้วนเคยนั่งเรียนในอาคารนี้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของหอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ อันนำความภาคภูมิมาสู่เกียรติภูมิ มศว รวมไปถึงการที่อาคารประสานมิตรหรือตึกเหลืองหลังนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ให้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของ SWU SHOP แล้วในวันนี้

จึงอยากเชิญชวนให้ประชาคม มศว ทั้งภาคบุคลากรและนิสิต ได้ทำความรู้จักกับความสำคัญอันทรงคุณค่าคู่กับมหาวิทยาลัยของอาคารหลังแรกนี้ นอกจากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ของ SWU SHOP  โดยการได้เจียดเวลาเยี่ยมชมอาคาร 3 สร้างเสริมความรักและความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยทั้งจากคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ให้เหนียวแน่น เพราะอาคารนี้มีจิตวิญญาณและรากเหง้าของมหาวิทยาลัยที่ฝังรากหยั่งลึกอยู่ในทุกอณูร่องรอยร่องหินดินปูนทราย อันปรากฏให้เห็นเป็นประจักษ์บนสื่อผนังภายในคงโครงสร้างดั้งเดิมแต่อดีตในแต่ละเนื้อชั้นอิฐฉาบทาบทา แม้บริบทการใช้พื้นที่จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะกาลสมัย แต่ก็เชื่อมั่นว่า “วิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารหลังนี้ นอกจากจะธำรงไว้ซึ่งสัญลักษณ์แห่งศรัทธานุสรณ์ จิตวิญญาณและความทรงจำอันงดงามยิ่งของสถาบันแห่งนี้แล้ว ที่แห่งนี้จะช่วยส่งต่อ “พลังการเรียนรู้อดีตเพื่ออนาคต” (ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อดีตอธิการบดี) จดจารจารึกรากเหง้าการศึกษาศาสตร์ของ มศว เรา ให้เป็นรากแก้วทางการศึกษาของสังคมไทยทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต ผ่านการเลือกซื้อสินค้าข้าวของที่ระลึกมหาวิทยาลัยให้คนรุ่นต่อรุ่น คนต่างถิ่นต่างหน้า คนในบ้านเรากันเอง รวมทั้งแขกของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป มาเยี่ยมชมเยี่ยมเยือน “บ้านเก่าเล่าใหม่”  ห้องปฐมบริบท  ห้องจารอัตลักษณ์ ที่จดจารอดีตและปัจจุบันอันเข้มแข็งและสง่างามไว้ ห้องวิชชนิทรรศน์ ห้องเทพอานันทภูมิ “พื้นที่อันสำคัญยิ่งสูงสุด” หอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ ที่อยู่ในความดูแลของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ “ให้อาคารประสานมิตรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า ควบคู่ไปกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างแท้จริง”

สนใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เครื่องหมาย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้ที่
SWU SHOP  ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร
(สินค้าต่างๆ ลดราคา 10 % และ 20% ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ศกนี้)

 

Share