วิทยาฯ มศว เจ๋ง รับรวด 3 รางวัลวิจัย วช.

ทีมนักวิจัยจาก คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลจากเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 รางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2562

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งอีกครั้งเมื่อทีมนักวิจัยที่มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเรา สามารถคว้ารางวัลจากเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 รางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2562 มาได้เป็นผลสำเร็จ จากผลงานเรื่อง

1. โปรตีน MrHC2 จากกุ้งก้ามกรามเพื่อยับยั้งการเจริญเชื้อจุลชีพ โดย นางสาวพรฉัตร สุขเสงี่ยมกุล และ นางสาวกัญจน์รัตน์ เต็มสงสัย นิสิตปี 4 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานระดับ 4 ดาว (อ.ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร)

2. ชุดตรวจพยาธิใบไม้ลำไส้ชนิด Echinostoma revolutum ในสัตว์ปีกและมนุษย์ โดย นางสาว เมธาวี สบายใจ นายวศิน พานิช นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และนายสิรภัทร นาคอ่อน นิสิตปี 4 ภาควิชาชีววิทยา ผลงานระดับ 4 ดาว (อ.ที่ปรึกษา ผศ.ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ)

3. ชุด CPA color test kit สำหรับตรวจ Scale Drop Disease Virus (SDDV) ในปลา โดยนายธีระวุฒิ ประสิทธิ์พร นิสิต ป. โท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงานระดับ 3 ดาว (อ.ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร)

อนาคตนักวิจัยระดับชาติอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอน นี่คือผลของการศึกษาคือความเจริญงอกงามโดยแท้

Share