มศว มีดีเพราะมีครูมืออาชีพ  

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการดำเนินการในช่วงที่สถาบันอุดมศึกษา ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้าน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

ซึ่งเป็นการพลิกบทบาทของคณาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากลและเพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ล่าสุด อาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จำนวน 5 ท่าน ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ Senior fellow จากสถาบัน Higher Education Academy รุ่นแรก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561- มกราคม 2562 ดังนี้

1.รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์  สังกัดคณะแพทยศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข สังกัดคณะกายภาพบำบัด
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม สังกัดคณะแพทยศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สังกัดสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
เชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าการเป็นครูบาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษานั้น สิ่งสำคัญที่คนเป็นครูจะต้องทำเป็นหน้าที่หลักคือการสอน แม้จะมีงานในบทบาทหน้าที่อื่นที่ต้องรับผิดชอบมากมายก็ตาม ยิ่งเมื่อโลกและสังคมเปลี่ยนไปไปสู่ยุคสมัยใหม่ที่มีสื่อเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตคนเราอย่างรวดเร็ว เด็กยุคนี้ก็เป็นเด็กเจนเอ็กซ์เจนวาย เราเองต่างหากที่ต้องปรับตัวเปลี่ยนไปให้ทันโลกและสังคม โดยเฉพาะการปรับตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบเทคนิคสื่อการเรียนการสอนที่จะมาใช้กับเด็กนิสิตในยุคดิจิทัลของเรา ให้เท่าทัน ให้ทันสมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนระดับ Senior Fellow ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)  (UK Professional Standards Framework)  หนึ่งในอาจารย์ทั้ง 5 ท่าน เคยให้สัมภาษณ์ว่า ” การทำหน้าที่ครูทุกวันนี้มีความรับผิดชอบหลายอย่าง ไหนจะงานวิจัย งานสอน งานนิสิต แต่เราต้องยึดหลักหน้าที่การสอนให้ได้ดี ต้องค้นคว้าหาวิธีการสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่เด็กๆ ไม่เบื่อและสนุกที่จะเรียนรู้ ทำให้เขามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง รับผิดชอบตัวเองและช่วยเหลือเพื่อนๆ ไปด้วยกัน โดยเราได้นำวิธีที่เป็นนวัตกรรมมาสอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะเด็กเดี๋ยวนี้เขาเรียนรู้ได้เร็วและรู้เองได้นอกห้องเรียน หากเราไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการหรือไม่ปรับตัวก็จะไปไม่รอดทั้งเราทั้งนิสิตและมหาวิทยาลัยด้วย”

ทั้งนี้ กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ  ถูกพัฒนาจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจากกว่า 20 ประเทศในแถบตะวันตก มาเสริมประสิทธิภาพอาจารย์ให้มีทักษะความสามารถ ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งต้องมี 3 องค์ประกอบร่วมกัน คือ สมรรถนะในการจัดการและสนับสนุนการเรียนรู้แก่นิสิต นิสิตเกิดทักษะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างจริงจัง  องค์ประกอบที่ 2 คือเน้นให้อาจารย์มีความรู้ในเนื้อหาอย่างจริงจังเพื่อสอนนิสิตได้อย่างถูกต้อง องค์ประกอบสุดท้ายคือ มี Professional Values เกณฑ์คุณค่าในการเป็นอาจารย์ที่ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน รวมๆ กันคือเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบหลายวิธี

การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบัน อุดมศึกษานี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนในการส่งเสริมนโยบายการจัด การศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยอาจารย์ที่มีความเป็นมืออาชีพทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาผู้เรียนให้มีคุณภาพแล้ว ยังจะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสถาบัน อุดมศึกษานั้นๆ ที่มีคณาจารย์มีคุณภาพ สามารถเทียบเคียงได้กับอาจารย์ มืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย จึงนับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในด้านความเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพด้านวิชาการ

Share