หมอวรวิทย์ หมอรุ่นแรก มศว เชิดชูให้เป็นแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด

แพทยสมาคมฯ ในฐานะองค์การที่มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมสวัสดิภาพและความมั่นคงในวิชาชีพแพทย์ ช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพแพทย์ ให้อยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณ ตลอดจนการร่วมมือกับองค์กรทางการแพทย์ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานของ รัฐและเอกชนในการที่จะพัฒนามาตรฐานการให้การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขและที่สำคัญ แพทยสมาคมฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก วิชาชีพแพทย์ให้แก่แพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยอันจะก่อให้เกิด ความเชื่อ ความศรัทธาและความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาไปในทางที่ดีทั้งด้าน สุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน คนไทยทั้งประเทศ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่ได้ให้ความ สำคัญในการวางรากฐาน พัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้ บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการรักษาผู้ป่วย
ดังนั้นแพทยสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ของประชาชนและ อยากเห็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้ป่วยกับแพทย์ จึงได้จัดทำ โครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” เพื่อสะท้อนในมุมมองของประชาชนในสังคม ทั้ง 77 จังหวัด ว่า แพทย์ที่ดีในความรู้สึกของประชาชนว่าเป็นอย่างไร คุณลักษณะที่ดีของแพทย์พึงมีในทัศนะของประชาชนเป็นอย่างไร ซึ่งเมื่อประชาชนทุกจังหวัดได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยการส่ง รายชื่อแพทย์ในดวงใจ จะได้มีการเชิดชูให้เป็น “แพทย์ในดวงใจ ของจังหวัดต่างๆ” ต่อไป
โดยได้มีการคัดเลือกแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพแพทย์ได้อย่างดี จากการที่ประชาชนส่งรายชื่อแพทย์ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ใน โครงการเป็นแพทย์ในดวงใจทุกจังหวัดๆ ละ 1 คน เพื่อรับมอบ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติเป็น แพทย์ในดวงใจในแต่ละจังหวัด ประชาสัมพันธ์โครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” เพื่อให้ประชาชนพูดถึงความประทับใจที่มีต่อ แพทย์ สร้างการรับรู้ที่ดีต่อสังคมถึงภารกิจบาทบาทหน้าที่ของแพทย์ เพื่อสร้างความ ศรัทธาให้ประชาชน เชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลรักษาสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โอกาสนี้หมอวรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นหมอที่มีคุณธรรมคุณสมบัติดังกล่าวและเป็นนิสิตแพทย์รุ่นแรกของคณะแพทยศาสตร์ มศว ของเรา ผู้ที่ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นและเป็นหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางมาตั้งแต่ไปใช้ทุนกระทั่งถึงปัจจุบันโดยไม่เคยโอนย้ายเปลี่ยนไปที่ไหนเลย ด้วยความรักและผูกพันในความทุกข์ยากเจ็บป่วยของผู้คนต่างถิ่นทุรกันดาร

Share