นิสิต เศรษฐศาสตร์ มศว ชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนายสสิน แซ่เตีย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภทบุคคลชาย ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 โดยอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Share