“เพื่อนช่วยเพื่อน” กลุ่มเครือข่ายนิสิตให้คำปรึกษา

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน สานสัมพันธ์พี่น้องเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนช่วยเพื่อนรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเหลือเพื่อนนิสิตและร่วมกันหาแนวทางในการเข้าถึงและช่วยเหลือเพื่อนนิสิตอย่างรวดเร็ว กว้างขวางและทันเหตุการณ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนิสิต มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน ซึ่งเป็นนิสิตเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน รุ่น 2 – 4

โดยส่วนกิจการนิสิต ได้พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่นิสิต ตามแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ซึ่งได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายผู้ให้คำปรึกษานิสิตในระดับนิสิตซึ่งใช้ชื่อเรียกกลุ่มเครือข่ายนี้ว่า เพื่อนช่วยเพื่อน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน และมีการสานสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการให้คำปรึกษากับนิสิตเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ลักษณะกิจกรรม ที่จัดเป็นการฝึกปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาเบื้องต้นและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายแต่ละคณะ ที่จะสามารถสร้างนิสิตที่สามารถให้คำปรึกษาแก่นิสิตด้วยกันเองได้อย่าเข้าถึงและทันท่วงที

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นในหลายด้าน ซึ่งอาจจะทำให้นิสิตเกิดภาวะเครียด การมีเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนที่มความรู้ด้านการให้คำปรึกษา จึงเป็นการสร้างเครือข่ายที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนิสิต เพื่อสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้น และเข้าถึงกลุ่มนิสิตที่เกิดปัญหาต่างๆ ได้อย่างเข้าถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

ข่าว : วารุณี สิรินทร์

ภาพ/ข้อมูล : งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต

Share