ครู มศว ครูฝรั่งเศสดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุณีย์ วงเวียน  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้สรรหายกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561 และเพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธาน ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอนที่ปฏิบัติตนดี มีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ อันเนื่องมาจากการที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนาฯ ทรงเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสด้วย

คุรุสภาและสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ ได้พิจารณาผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 6 ราย  ดังนี้ โดยมีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1) นายอำนวย สมตัว หัวหน้าสาขาภาษาฝรั่งเศส มมส. 2) นางสาวสุณีย์ วงเวียน อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มศว 3) นางสาวประพิณ กุลวานิช ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพฯ 4) นางสาวกอบเกื้อ คชเสนี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 5) นางนงลักษณ์ ศิวะบรรพกุล ครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 6) นางสาววันเพ็ญ วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ

จากการที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 นั้น ผู้ที่ได้รับการสรรหานั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเกิดผลดีต่อการศึกษาของชาติ

Share