กิจกรรมเปิดหอพัก 2562 สร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเปิดหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า คือบริการตรวจเช็คจักรยานของนิสิตที่อาศัยอยู่ในหอพักนิสิต การรับบริจาคโลหิต การออกร้านของนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป กิจกรรม “Big cleaning” โรงอาหารหอพักนิสิต การเปิดหอพักให้นิสิตชาย – หญิง ขึ้นเยี่ยมชมหอพักต่างอาคาร และยังมีการประกวดการออกแบบเสื้อหอพัก และการประกวดห้องพักสะอาด รวมถึงการแสดงดนตรีจากนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติคุณ  รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์

นางสาวดลฤดี  มาลา  ประธานโครงการ เปิดเผยว่า “โครงการเปิดหอพัก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตรู้จักเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ทำกิจกรรมที่ดีร่วมกัน ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ เรียนรู้การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางหอพักจึงจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น อาทิ การบริจาคโลหิต การประกวดห้องพักสะอาด การประกวดออกแบบเสื้อและกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม”

ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ กล่าวว่า “ศูนย์บริหารกิจการหอพักถือเป็นหน่วยงานที่ดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันของนิสิตที่มาจากต่างที่ ต่างครอบครัว เติบโตกันมาคนละแบบกัน โครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงทักษะและความสามารถของตนเองมุ่งหวังนิสิตรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตภายในหอพัก รวมถึงมีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆ ได้ประกาศขอรับบริจาคโลหิตอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการให้นิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้ร่วมบริจาคโลหิต เป็นการส่งเสริมในด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนการมีจิตสาธารณะและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอีกด้วย”

อีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจและจัดมาอย่างต่อเนื่องคือ การประกวดห้องพักสะอาด และการประกวดออกแบบเสื้อหอพัก ที่เปิดโอกาสให้นิสิตทุกคณะส่งผลงานเข้าประกวด และผลการประกวดออกแบบเสื้อหอพัก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณัฐวดี  พงษ์แก้ว  สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) คณะพลศึกษา

ผลการประกวดห้องพักสะอาด

รางวัลชนะเลิศ ประเภทห้องพัดลมหญิง ได้แก่

อาคาร 8 ห้อง 207 ผู้อาศัยประกอบด้วย

  1. นางสาวฉัตรชนก กรรณจิตร            คณะเภสัชศาสตร์
  2. นางสาวสุธิดา จังหวัด                     คณะกายภาพบำบัด
  3. นางสาวสายธาร ธรรมคุณ               คณะกายภาพบำบัด
  4. นางสาวบุญบดี ถิรคุปต์ผโลทัย        คณะแพทยศาสตร์
  5. นางสาวดาราวรรณ ปิ่นทอง             คณะพยาบาลศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ ประเภทห้องปรับอากาศหญิง ได้แก่  อาคาร 6 ห้อง 119

  1. นางสาวธิติยา โพธิคำ                      คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
  2. นางสาวญาณิชา ญาติฉิมพลี             คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. นางสาวมนัสวรรณ ลาภศิริพานิชกุล   คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
  4. นางสาวณัฐลดา วงษ์จันทร์               คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
  5. นางสาวพีรดา รอดแย้ม                    คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

กิจกรรมนี้ยังมีการแสดงจากวงดนตรีของนิสิตชั้นปีต่างๆ ที่มาแสดงความสามารถกันอย่างไม่มีใครยอมใครสร้างความสนุกสนานให้กับนิสิตเป็นอย่างมาก กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความตั้งใจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งหวังจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนิสิต และสร้างบรรยากาศช่วงเวลาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้มีความทรงจำที่ดีต่อนิสิตทุกคน
 

ข่าว/ภาพ : วารุณี สิรินทร์

Share