รพ.ชลประทาน มศว ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

นับเป็นพันธกิจสำคัญหนึ่งที่สำคัญยิ่งของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือโรงพยาบาลชลประทาน ในการจัดการบริการด้านการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งขาดโอกาสในการได้รับการบริการการรักษาทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลสุขภาพอนามัยในเบื้องต้นทั้งเรื่องของปากและฟัน และโรคทั่วไปทางอายุรกรรม

ในโอกาสนี้ทางคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและทรงให้กำลังใจแก่ทีมแพทย์พระราชทานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

โรงพยาบาลชลประทาน มศว ที่ได้มีการจัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2562 ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ให้บริการด้านทันตกรรมและการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทั้งชาวเขาและชาวเรา นอกจากตรวจสุขภาพยังมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ยังมีสอนการทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้น การทำกายภาพบำบัด การทำทันตกรรม ให้กับครู นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนและประชาชน

 

Share