มศว คว้าที่ 1 ของไทย

จากการเปิดเผยของรองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้กล่าวถึงข่าวที่น่ายินดีแก่ชาว มศว อีกครั้ง

เมื่อมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิบวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560 ผลปรากฎว่าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว ของเรา คว้ารางวัลที่ 1 ของไทย ในสาขา Aquatic Science/Marine Science ในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ โดย สกว.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มศว

“รางวัลนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ที่มาจากผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับคะแนนประเมิน (TRF index) 5.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0 คะแนน ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในสาขา Aquatic Science/ Marine Science จากหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด 8 หน่วยงานทั่วประเทศ”

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา บทบาทของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากนโยบายระดับประเทศในการให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศไทยอย่างเป็นลำดับ ถึงแม้ระบบการวิจัยของไทยจะมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นและเกิดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่โดยรวมก็ยังถือว่าระบบการวิจัยของไทยอยู่ในระดับที่ไม่เข้มแข็งนักเมื่อเทียบกับหลายประเทศในทวีปเอเชีย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านนี้มาแล้ว 3 ครั้ง คือ ปี 2552 ปี 2554 และ ปี 2557 ซึ่งการประเมินทั้งสามครั้งเป็นการประเมินระดับสาขาวิชา โดยประเมินจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สิทธิบัตร และการนาผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 พ.ศ. 2552-2553 และ พ.ศ. 2554-2556 ตามลำดับ ซึ่งทำให้ สกว. และหน่วยงานที่เข้าร่วมได้ทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนสนับสนุนการวิจัย ของ สกว.

สกว. มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาการวิจัยของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสาขาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อสำรวจและประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะทำให้ทราบถึงระดับความเข้มแข็งและพัฒนาการของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการวิจัยด้านนี้ของ สกว. ต่อไป

นับเป็นหนึ่งในผลงานวิชาการที่ทรงคุณค่าและยังประโยชน์ต่อส่วนรวมของ มศว มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน

Share