بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
มศว จัดงานวันเด็ก เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน – PRswu

มศว จัดงานวันเด็ก เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดงานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยคาดว่าปีนี้จะมีเด็กเยาวชนจำนวนนับหลายพันไปจนถึงร่วมหมื่นคน เข้าร่วมกิจกรรมความบันเทิงสนุกสนานและมีสาระความรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนำมาร่วมมอบความสุขความสนุกสนานแก่เด็กๆ ภายในงานอย่างเนืองแน่นมากขึ้นทุกๆ ปีเช่นที่ผ่านมา

จากการเปิดเผยของ อาจารย์ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว กล่าวถึงไฮไลท์ของงานวันเด็ก มศว ในปีนี้ว่า “มศว จัดงานวันเด็กขึ้นทุกปีที่ มศว องครักษ์ เพราะเราอยากให้เด็กๆ ที่อยู่รอบชุมชนนครนายกได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมความสนุกสนานในวันเด็กของพวกเขาโดยที่ไม่ต้องฝ่าการจราจรติดขัดเข้าไปในกรุงเทพฯ อีกทั้ง มศว ของเราก็มีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอองครักษ์ นครนายกนี้ด้วย ในฐานะสถาบันการอุดมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของนครนายก มศว เราจึงได้มีการบริการงานด้านชุมชน ศิลปวัฒนธรรมด้วยพันธกิจของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะด้วยส่วนหนึ่ง เด็กๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กก็จะได้รับของรางวัลมากมาย ได้ชมการแสดงโขนจิ๋วของโรงเรียนสาธิต มศว ที่มีชื่อเสียง ได้ชมขบวนพาเหรดที่สวยงาม ได้รับประทานอาหารอร่อยๆ หลากหลาย ทุกอย่างฟรีทุกรายการค่ะ ปีนี้ก็คาดว่าจะมีจำนวนเด็กๆ ทั้งลูกเด็กเล็กแดงที่พ่อแม่ผู้ปกครองหอบลูกจูงหลานพากันมาร่วมงานวันเด็กอย่างเนืองแน่นเช่นทุกปี มากขึ้นทุกปีด้วยนะคะ ก็หวังว่าเด็กวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญผาสุกร่มเย็นค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยากให้เด็กไทยรักษ์ความเป็นไทยพร้อมๆ กับได้ก้าวทันสังคมเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีนวัตกรรม ซึ่งที่อยากฝากให้กับเด็กๆ ได้นำไปปฏิบัติกันคือการเป็นผู้มีจิตอาสาตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ได้มอบคำขวัญให้แก่เด็กๆ ว่า เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

ถือว่าเป็นพิธีปฏิบัติเป็นประจำเช่นทุกปีของวันเด็กแห่งชาตินะคะที่นายกรัฐมนตรีจะได้มอบคำขวัญวันเด็กให้แก่เด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับในปี 2562 ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยในปี 2562  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก เป็นการเขียนด้วยลายมือ มีข้อความว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ เคยมอบให้กับเด็กไทย นับตั้งแต่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน มีดังนี้

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้สู่อนาคต”
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ นั้นถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กนั้นตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนในประเทศ มีการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อเตรียมพร้อมกับการจะขึ้นเป็นกำลังของชาติ โดยรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาชุดหนึ่งและมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในแต่ละปีนั้น มีจุดประสงค์ก็เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและต่อสังคม สอนให้มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่เสาร์ที่ 2 ในเดือนมกราคมของทุกปีและยังมีการให้คำขวัญเด็ก โดยนายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งวันเด็กแห่งชาตินับเป็นวันหยุดราชการ แต่ว่ามิได้มีกำหนดให้หยุดชดเชยในวันทำการวันถัดไป

วันเด็กแห่งชาติถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ในช่วงนั้นกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งมาถึงในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติใหม่ให้เป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม และก็เริ่มจัดงานวันเด็กหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา

แล้วพบกันวันเสาร์ที่ 12 มกราคมศกนี้ ณ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในงาน วันเด็ก เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน

 

 

 

Share