คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว แสดงความยินดีกับหมอไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์และนิสิตทันตแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ ซึ่งได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ในปีนี้ กล่าวปาฐกถาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบัณฑิตใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบกิจการงานอาชีพและความสุขความสำเร็จในชีวิต ในโอกาสที่น่ายินดีเช่นนี้ของชาวทันตะ มศว

Share