88 ปี อารี สุทธิพันธุ์ ครูศิลปะ ครูของเรา

วันนี้ 21 ธันวาคม 2561 ที่หอศิลป์ G23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร มีนิทรรศการ 88 ปี อารี สุทธิพันธุ์ ครูศิลปะ

ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ หรือ “ครูอารี” บรมครูศิลปะที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและเป็นผู้ที่ไม่เคยเรียกตนเองว่าเป็น “ศิลปิน” ทั้งที่ท่านก็ยังเป็น “ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2555” อีกด้วย เป็นผู้มีบทบาทสำคัญและเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เป็นผู้เขียนแบบเรียน ศิลปศึกษา และการสร้างงานศิลปะแนว Progressive ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูศิลปะด้วยจิตวิญญาณของคนสร้างงานศิลปะมาตลอดทั้งชีวิต

ในแวดวงคนศิลปะแล้ว ครูอารีเป็นครูศิลปะที่ได้รับการยกย่องเชิดชู เคารพรักอย่างสูงเพราะท่านมีความเป็นครูคนโดยแท้ จากหนังสือเรื่อง “เพราะผมทำอย่างนี้หรือ เขาจึงให้เป็นศิลปินแห่งชาติ” ของครูอารี ได้มีคำกล่าวของครูอารีไว้ว่า

“ผมเป็นครู สอนวิชาศิลปะที่มองเห็น วิชาการลาก การระบาย  การออกแบบ การสร้างรูปทรงและประวัติความเป็นมาของศิลปะมานาน หมดเวลาราชการก็ยังสอนต่อ ทั้งใกล้และไกลตามอัธยาศัยระยะทางไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลเมตร นับว่าเป็นการเลือกมีชีวิตอยู่ร่วมกับประสบการณ์ที่ไม่หวังผลตอบแทนอย่างมีความสุข”

หนึ่งในศิษยานุศิษย์ด้านศิลปะของครูอารีนั้น แน่นอนว่าย่อมจะต้องมีศิษย์รุ่นแรกๆ ที่มีชื่อเสียงหรือได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รวมอยู่ด้วย หนึ่งในนั้นคือศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อดีตอธิการบดี มศว เมื่อมาถึงวันวัยที่ครูอารีมีอายุ 88 ปีในปีนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จึงจัดนิทรรศการครั้งสำคัญเพื่อนำเสนอผลงานศิลปะของครูและศิษย์ครูอารี รวมไปถึงการบอกเล่าเรื่องราวของครูอารีจากมุมมองของอดีตอธิการบดีวิรุณ ผู้ที่เป็นศิษย์ศิลปะที่ให้ความเคารพรักครูอารีอย่างสูงสุด ความว่า

ครูของเรา ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ ด้วยเรามีบุญเสมอกัน เราจึงมีเสาหลักทางสติปัญญาร่วมกัน ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ “ครูของเรา” ด้วยความเคารพรักศรัทธาอย่างยิ่ง ในความเป็นครูของท่าน ท่านได้หว่านเมล็ดพืชพันธุ์ทางศิลปะ ศิลปะที่ผสานกับชีวิต สติปัญญาความคิดไว้อย่างกว้างขวางหลากหลาย แตกดอกออกผลเหนือกาลเวลา เราคงมีเพียงเคารพรักศรัทธาชื่นชมยินดี เพียงเท่านั้น เราทุกคนต้องพยายาม “พยายาม” แกะรอยสืบทอดวัตรปฏิบัติอันงดงามของท่าน ท่านเป็นนักศึกษาค้นคว้า นักคิด นักวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ความคิดอย่างมิรู้หมดสิ้น ท่านสร้างสรรค์ศิลปะ สร้างสรรค์ทุกลมหายใจเข้าออก สร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาและท่านมีความรักให้กับสานุศิษย์และทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่าน ขอพระและคุณความดีทั้งปวง พิทักษ์รักษา “ครูของเรา” ครอบครัว สานุศิษย์และทุกคนที่ท่านรัก มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สุขสมบูรณ์และมีสติปัญญาที่เจริญงอกงามสืบไป”

ในความเป็นครูคน “ครูอารี” เป็นครูผู้ให้อย่างมิหวังสิ่งตอบแทนใดๆ เป็นครูต้นแบบของความเป็นครู สิ่งที่ครูอารีทำคือการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อเป็นเครื่องบำเรอ บำรุง บำบัด ขัดเกลาจิตใจมนุษย์ จรรโลงโลกและสร้างความสุขสันติมาสู่สังคม จนครูอารีได้รับการเชิดชูยกท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ ในวันวัย 88 ปีนี้ครูอารีของเรายังคงสืบสานงานสร้างศิลป์ ถ่ายทอดอยู่ตลอด ครูอารีจึงเป็นครูของเราชาว มศว ที่นิสิตรุ่นหลังรุ่นลูกหลานควรได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจและถอดบทเรียนจากชีวิตที่งดงามของบรมครู ครูอารี เป็นแบบอย่าง

Share