News

สภามหาวิทยาลัย มศว มอบโล่อาจารย์ต้นแบบ

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านการได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563 ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่

มุมมองของคณบดีอัญชลี “มนุษยศาสตร์มุมมองใหม่กับการเรียนภาษาสู่สากล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องมุมมองมนุษยศาสตร์กับการเรียนภาษาในมิติใหม่ เพื่อนำพาคณะมนุษยศาสตร์ในความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารสูงสุดของคณะไปสู่ก้าวใหม่ในความปกติใหม่ที่ไม่ปกติหรือ New Normal ในวันนี้ (เพิ่มเติม…)

นิสิตวิทยาฯ มศว คว้า 6 เหรียญรางวัล ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิต

“ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ” มรดกจากหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ เพื่อเป็นที่รักษาสุขภาพกาย และเยียวยาสุขภาพใจ

“ตึก 80 ปี ปัญญานันทะ” มรดกจากหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ เพื่อเป็นที่รักษาสุขภาพกาย และเยียวยาสุขภาพใจประมวลภาพถ่ายแห่งความประทับใจจากกิจกรรม “มุมโปรดตึก 80 ปี ปัญญานันทะ” เนื่องในโอกาสปิดปรับปรุงตึก 80 ปี ปัญญานันทะ

นิสิต CCI มศว คว้า 12 เหรียญรางวัล นวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ จากการประกวดผลงานในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020 โครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 จำนวน 9…

มศว ร่วมมือ ม. Guangdong Ocean

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับ Guangdong Ocean University Cunjin College โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Mr. Min Li (Chairman Guangdong…

เตรียมเป็นมัคคุเทศก์รุ่นใหม่

สาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทยยุครัตนโกสินทร์ สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1  (เพิ่มเติม…)

มศว ทำประกันอุบัติเหตุให้นิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยส่วนกิจการนิสิต จัดพิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ …

More’s coffee Coffee innovation กาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟของ มศว

งานวิจัย มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ การจัดการเรียนการสอนในสถาบันการอุดมศึกษา ตลอดจนความเชื่อมั่นในคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั้นๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราก็มีงานวิจัยคุณภาพมากมายในหลายด้านที่เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ วันนี้จะพาไปรู้จักกับงานวิจัยอีกเรื่องที่ทำจริงแล้ว เห็นผลจริงแล้ว เชื่อว่าจะถูกใจคอกาแฟเป็นอย่างมาก นั่นคืองานวิจัยเรื่อง ‘การพัฒนากระบวนการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟอะราบิก้าที่เพาะปลูกในประเทศไทย’  ภายใต้หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมกาแฟ ( Coffee innovation research unit )…

“มศว” ร่วมมือ “รพ. ธนบุรี” ร่วมวิจัยกัญชา หวังยกระดับการแพทย์ไทย

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) วิจัยกัญชาใช้ในทางการแพทย์เพื่อการบรรเทาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ เพื่อยกระดับวงการแพทย์ไทยให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังมีความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่ศูนย์หัวใจของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว เพื่อให้บริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงวจรแก่ประชาชน เป็นศูนย์ Excellent Center เปิดให้บริการตลอด 24…