News

มศว จับมือ เครือข่าย ก.ล.ต. ขยายเครือข่ายให้ความรู้การเงินการลงทุนในคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิดรฒ (มศว) ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร โดยจัดอบรมใน “หลักสูตร สร้าง-แผนการออม…

สทศ. กับ มศว ร่วมมือพัฒนาการศึกษา สู่การเป็น Center of Excellence : COE

สทศ. และ มศว ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

Trash Hero by SWU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว (เพิ่มเติม…)

รพ.ชลประทาน มศว “ชวนเพื่อนวิ่ง ยิ่งให้…ยิ่งได้”

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ โรงพยาบาลชลประทาน จัดงานแถลงข่าว “ชวนเพื่อนวิ่ง ยิ่งให้…ยิ่งได้” PCMC Charity Run 2019

“SerWU” ผลิตภัณฑ์สุขภาพคณะเภสัชศาสตร์ มศว ต่อยอดงานวิจัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีงานวิจัย โครงการ ด้านต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากคณาจารย์และนิสิต วันนี้จะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชื่อ “SerWU” (เซอร์วู) จากคณะเภสัชศาสตร์ ที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดล้วนมาจาก งานวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.สถาพร  นิ่มกุลรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ผลิตและจัดจำหน่ายอยู่ในขณะนี้

ลุ้นทุนการศึกษา GSB Startup  Smart Start Idea by GSB Startup กันยานี้

ภายหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดพื้นที่โครงการ “GSB Innovation Club” ณ เวทีลาน SWUNIPLEX อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร…

สุวิทย์ รมต.อว.ยก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “70 ปี แห่งการสร้างคน” พร้อม รร.สาธิตฯ ประสานมิตร : ตัวอย่าง Living Lab ด้านการศึกษาเด็กไทย

ภาคต่อเนื่องจากการที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คนแรกของกระทรวงและคนปัจจุบัน ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบปะกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรในวันเดียวกันนั้น ภายหลังเจ้ากระทรวง ดร.สุวิทย์ ก็ได้โพสต์ทัศนะของตนเองผ่านทาง Facebook ของท่าน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาคมชาว มศว…

มศว รับการประเมินระดับนานาชาติ 4 หลักสูตรนำร่อง

วันนี้ (วันที่ 17 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเรา โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารตั้งแต่อธิการบดี รองอธิการบดีและคณบดี ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิระดับอาเซียนนานาชาติ ในงาน 160 th AUN-QA Program Assessment โอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…

โรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัจฉราภรณ์ อุลิศนันท์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านอาชีพ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งรางวัลคนคุณภาพและองค์กรมาตรฐานสากลเลยทีเดียว (เพิ่มเติม…)

ว.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว โชว์แฟชั่น “ผ้าไหมไทย” ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมร่วมสมัย ร่วมกรมหม่อนไหม – Singha Complex

“Thailand Inno Creative Silk 2019” งานดีของ มศว ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผลงานทางนวัตกรรมและการสร้างสรรค์แฟชั่นผ้าไหมไทย ผ้าบาติก เป็นความร่วมมือภาครัฐกับภาคเอกชนในการสืบสาน รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาทางด้านผ้าไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่คนรุ่นใหม่ ด้วยการจัดแสดงแฟชั่นโชว์จากผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์ไหมไทย ได้แก่การพัฒนาผ้าไหมสวมใส่สบายและการพัฒนาผ้าบาติกไหมไทยภาคใต้ ผ่านผลงานของ 4 นักออกแบบรุ่นใหม่