Event

SWU – BEST: Effective Online Teaching

กลับมาอีกครั้งกับ โครงการอบรม “SWU – BEST: Effective Online Teaching” (เพิ่มเติม…)

3ทศวรรษ “สืบ” สาน ตำนานผู้พิทักษ์

3ทศวรรษ “สืบ” สาน ตำนานผู้พิทักษ์ (เพิ่มเติม…)

ทุนหนึ่งแสนนำเสนอ แผนธุรกิจ พิชิตฝัน

มาแล้ว!! โจทย์ประจำเดือนกันยายน “ทุนหนึ่งแสนนำเสนอ แผนธุรกิจ พิชิตฝัน (เพิ่มเติม…)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) (เพิ่มเติม…)

พี่วิทยาอาสาคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย

คณะวิทยาศาสตร์ “เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสาช่วยคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย” ภายใต้กิจกรรม “พี่วิทยาอาสาคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย” (เพิ่มเติม…)

กิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup เป็นประจำทุกเดือนมิถุนายน

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศรับสมัครทุนการศึกษา (เพิ่มเติม…)

สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”

    

รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์สังคม

โครงการสัมมนาและเสวนาเชิงวิชาการด้านปัญหาสังคม ภายใต้หัวข้อ “ รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์สังคม ” เป็นโครงการที่ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

SWU Central Library Week 2019

ผ่านพ้นไปเรียบร้อยกับกิจกรรมสัปดาห์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว 2562 ที่จัดไปเมื่อวันที่ 19 – 23 ส.ค. ที่ผ่านมา  การออกร้านหนังสือ จำหน่ายสินค้ามือสอง (Rummange Sale) อาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังยังมีกิจกรรมที่หลากหลายให้น้องๆได้เข้าร่วม พร้อมประทับตรากิจกรรม2