بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
Bhattaraporn – หน้า 2 – PRswu

Bhattaraporn

เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ ศิษย์เก่า ศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับรางวัล “เยาวชนต้นแบบ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายพิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ (เอิร์ท) ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว กับรางวัล “เยาวชนต้นแบบ” สาขา “ศิลปิน นักร้อง นักแสดง” ในงาน “THAILAND MASTER YOUTH…

อว. จับมือ 76 ม. มศว ร่วมยกระดับเศรษฐกิจ “ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนิสิต นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นร. สาธิต มศว ปทุมวัน ชนะเลิศ แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ต่อหน้าสาธารณชน ระดับชาติ ประจำปี 2564

ปัจจุบันโลกที่ว่ากว้างใหญ่ไพศาลกลับเล็กและแคบลงถนัดตา ตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็มีการขยายตัวมากขึ้น ที่ว่าโลกเราเล็กลง แคบลงนั้นก็เป็นเพราะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยีย่อโลกลงมาอยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวรวมไปถึงยุทธศาสตร์ one belt and one road ซึ่งเชื่อมโยงอาเซียนเข้ากับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคทั้งทางบกและทางทะเล ทำให้กลายเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาค มีการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ช่วยกระชับความร่วมมือทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจระหว่างกัน

มศว – SCB มอบเกียรติบัตรนิสิต หลักสูตร Financial Literacy

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เข้าอบรมหลักสูตร Financial Literacy By SCB Academy โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว และ นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงาน…

ก.แรงงาน มอบโล่เชิดชูเกียรติ มศว เครือข่ายพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน มอบโล่เกียรติคุณให้เครือข่าย 21 แห่ง ขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน พัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

มศว – วิโนน่า ร่วมมือ “จุลินทรีย์โพรไบโอติกเชิงพาณิชย์”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ วิโนน่า ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิข้อมูลเทคโนโลยี จุลินทรีย์โพรไบโอติก ( probiotics) สายพันธุ์ Lactobacillus paracasei MSMC 39-1 เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์สำหรับงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมสนับสนุนภาคธุรกิจ ต่อยอดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่มีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น โดยปี 2560-2563 มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติก ในอาเซียน มีการเติบโตมากกว่า…

หมอเฉลิมชัย อดีต อธิการบดี มศว ชี้ปัญหา “เศรษฐศาสตร์กับความเหลื่อมล้ำ”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “นักเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน : โอกาสและความ ท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน Economists & Friends: Chances and…

“สพฐ.” ร่วมมือ “มศว” ทำหลักสูตรใหม่ ผุดแผนพัฒนาครูทั้งระบบ

ปรัชญาการศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551 กล่าวว่า “การศึกษาคือชีวิต” ชีวิตต้องเรียนรู้เพื่อนำความรู้และความคิด ไปดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อีกทั้งปรัชญาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ยังมุ่งเน้นที่ ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

มศว เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นฯ ระดับมหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สัมมนาการ ชั้น…

นวัตกรรมลายนิ้วมือตรวจจับโคเคน

จากการเปิดเผยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต่อประชาชนทั่วไปและแวดวงการศึกษาวิชาการถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรม เรื่อง นวัตกรรมลายนิ้วมือตรวจจับโคเคน (เพิ่มเติม…)