Bhattaraporn

รมต.ก.ศธ. ชี้ บทบาทครูยุคใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 : การบรรยายพิเศษหัวข้อ “มุมมองการศึกษาไทยกับบทบาทครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21” (เพิ่มเติม…)

ขอแสดงความยินดี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พันธุ์วราทร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (เพิ่มเติม…)

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มศว ร่วมสัมมนาวิชาชีพครู

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู…

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มศว 4,778 คน “ให้คิด พูด ทำ เฉพาะสิ่งที่ถูกที่ควร”

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารกีฬา…

ค่ายบ่มเพาะต้นกล้าจิตอาสา ปี 4 ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว สร้างนิสิตจิตอาสารุ่นใหม่

ศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการค่ายบ่มเพาะต้นกล้าจิตอาสา ปี 4 เพื่อสร้างนิสิตจิตอาสารุ่นใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจกับนิสิตจิตอาสาที่สมัครผ่านร่วมโครงการค่ายบ่มเพาะต้นกล้าจิตอาสาปี 4 ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 14 -16…

ส่วนทรัพยากรบุคคล มศว ติวเข้ม “ผู้บริหารส่วนงาน”

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มศว เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาผู้บริหารสายปฏิบัติการ” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Lancaster Bangkok

เปิดบ้าน มศว The Amazing SWU Land 2020 ค้นหาอนาคต ผ่านสวนสนุกแห่งความรู้ที่นี่ มศว

โลกเปลี่ยน คนปรับ การศึกษาเปลี่ยน วันนี้ทุกมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างน้อยๆ ก็ 10 มหาวิทยาลัยในบ้านเรา มีกิจกรรม “เปิดบ้าน” หรือ Open House กันทุกแห่งในเวลาไล่เลี่ยกัน ทุกมหาวิทยาลัยต่างก็มีแนวคิดหรือ Theme งานในแต่ละปีที่สร้างความสนุกสนาน มีสีสันแต่ก็แสดงศักยภาพความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์ด้วยเช่นกัน เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย…

มศว จับมือ เออาร์พีไอ วิจัยสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตเพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจไทย

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จับมือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือทางวิชาการ จัดทำวิจัยสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรต่อการทำงานในอนาคตในบริบทที่เหมาะสมกับองค์กรไทยและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะตามสมรรถนะที่จำเป็น โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นมาตรฐานให้กับองค์กรไทยในการใช้ประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร ในทุกระดับ

มศว เปิดเอก “การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์” รับ TCAS ปี 64 รุ่นแรก

“การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์” หลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร เปิดเตรียมรับ TCAS ปีการศึกษา 2564 เป็นหลักสูตรความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และคณะเศรษฐศาสตร์ ของ มศว  เปิดหลักสูตรใหม่ที่บูรณาการ 2 ศาสตร์ ได้แก่ “การสื่อสาร” และ…

นิสิตพิการ มศว กับก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) โดยส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการเตรียมความพร้อม ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3…