Search
× Search
นิสิต วิทยา มศว ชนะเลิศ ประกวดนวัตกรรมวิชาการ ATOM INNOVATION
Nattawut Sukchat
/ Categories: News

นิสิต วิทยา มศว ชนะเลิศ ประกวดนวัตกรรมวิชาการ ATOM INNOVATION

“ทีม SWU Science Squad (3S)” นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้แก่ นายกิตติพงษ์ นาวิเศษ นายภควันต์ คูสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นาย ปุณยเกียรติ ถนอมทรัพย์ นายชญานิน บุตะเขียว นายธนกฤต ฉัตรวิเชียร นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คว้า “รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมวิชาการ (Atom Innovation)” ถ้วยรางวัลเกียรติบัตรและเงินสด 15,000 บาท จาก “การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29” โดยมี อาจารย์ ดร.พรทิพย์ บุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วีระ สอิ้ง อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานและอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทีมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว ดังกล่าว ได้แสดงผลงานวิชาการในการประกวดนวัตกรรมวิชาการ Atom Innovation ทั้งนี้ก่อนวันแข่งขันฯ นิสิตที่ได้เข้าร่วมการอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้เชิงนวัตกรรม (Cultivate Innovation) ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มศว แสดงความชื่นชมแก่ทีมนิสิตดังกล่าวและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการที่ดีและสร้างสรรค์เช่นนี้ โดยคาดหวังว่านิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว จะได้รับโอกาสพิสูจน์ความรู้และความสามารถของตนเองในเวทีพื้นที่การแข่งขันผลงานวิชาการต่างๆ “เวทีนี้เป็นพื้นที่ผลักดันศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว และนักศึกษาคณะ/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แสดงความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การแข่งขันและการประกวดภายในโครงการ นอกจากนี้ยังมีการใช้ทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน ออกแบบการทำงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก อันเป็นพื้นฐานต่อยอดสู่เครือข่ายการทำงานร่วมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แข็งแรงในอนาคต

Next Article AFCเปิดโปสเตอร์บอลเอเชียU17 สื่อถึงวัฒนธรรมไทยโดยทีม มศว 2
Print
680
image
ติดต่อ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15666
E-mail : pr@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top