بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
สภามหาวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก - PRswu

สภามหาวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก

เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก (WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS 2021) โดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นนักวิจัยที่มีการอ้างอิงตลอดชีวิตการทำงานสูงที่สุด (Career-Long Citation Impact 2020) และนักวิจัยที่มีการอ้างอิงในปี ค.ศ.2020 สูงที่สุด (Single Year Citation Impact 2020) ที่ได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกของโลก โดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA) ปี 2021 ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำมากกว่า 100,000 คน ประกอบด้วยข้อมูลผลงานตีพิมพ์ จำนวนการอ้างอิง และ h-index ในฐานข้อมูล Scopus แบ่งเป็นข้อมูลตลอดชีวิตการทำงานของนักวิจัย (Career-long Citation Impact) และข้อมูล 1 ปี (Single Year Citation Impact) โดยจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 22 สาขาและ 176 สาขาย่อย โดยข้อมูลปี 2021 ที่เผยแพร่นี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากฐานข้อมูล Scopus วันที่ 1 สิงหาคม 2020

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559  ซึ่งสำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร ได้รวบรวมเอกสารทางวิชาการที่มีให้บริการของ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล ดังนี้

หนังสือ/งานวิจัย

 1. การถ่ายเทความร้อนและการระบายความร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ : https://bit.ly/2RwOVYo
 2. คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของชุดระบายความร้อนที่มีช่องขนาดเล็ก : รายงานฉบับสมบูรณ์งานวิจัย = Heat transfer characteristics of the micro channel heat sinks : https://bit.ly/2ZF2wRO
 3. คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของชุดระบายความร้อนที่มีช่องขนาดเล็ก : รายงานฉบับสมบูรณ์งานวิจัย = Heat transfer characteristics of the micro channel heat sinks : https://bit.ly/2Ry6l6W
 4. เอกสารคำสอนวิชาการถ่ายเทความร้อน = Heat transfer : https://bit.ly/2RsEIfL
 5. เอกสารคำสอนวิชาเธอร์โมไดนามิกส์ 2 = Thermodynamics II : https://bit.ly/35HMsTk

บทความวารสาร

 1. การระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ : https://bit.ly/35I2rB0
 2. การวิเคราะห์เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเเกมม่าด้วยวิธีเชิงตัวเลข : https://bit.ly/2FEkxIX
 3. การศึกษาอิทธิพลของตำแหน่งการติดตั้งเครื่องทำความร้อนต่อการกระจายอุณหภูมิภายใน
  ห้องอบแห้งของรถเกี่ยวนวดข้าวไทยประดิษฐ์ด้วยการคำนวณเชิงพลศาตร์ของไหล : https://bit.ly/35HMTwW
 4. การออกแบบและทดสอบดิฟฟิวเซอร์ประกอบร่วมกับใยพัดคอมเพรสเซอร์วีลแบบการไหลผ่านของอากาศตามแนวรัศมีโดยใช้เทคนิควิธีการถ่ายภาพอนุภาค : https://bit.ly/35HMV82

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ชื่อว่าเป็นนักวิจัยที่มีการอ้างอิงตลอดชีวิตการทำงานสูงที่สุด เป็นนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2564 ประเภทการสร้างชื่อเสียงด้านวิจัย ระดับเหรียญทอง โอกาสนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ “นักวิจัยดีเด่น” สาขาต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

โดยศาสตราจารย์คนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ท่านนี้ ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า งานวิจัยของตนเองจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์แล้วนั้น จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ผู้ร่วมอาชีพครูบาอาจารย์ได้เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากร อาจารย์ มศว ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญ ชำนาญการงานนั้นๆ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 

Share