ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่ล้ำหน้าด้านการบริหารข้อมูลข่าวสารด้วยนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนองค์กรสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ

พันธกิจ

1.เผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสารงานวิชาการ งานวิจัย ด้วยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่สังคม
2.พัฒนาคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ด้วยคุณธรรม
3.สร้างสรรค์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสารด้วยนวัตกรรม
4.ผสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

1.ผลิตสื่อและหาช่องทางเพื่อรองรับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
2.สร้างนักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม
3.สร้างระบบและพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบฐานข้อมูล
5.สร้างเครือข่ายและพันธมิตรภายในภายนอกมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

1. ยุทธศาสตร์การให้บริการด้านงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ถึงมือผู้รับอย่างถูกต้อง ฉับไว ทันเวลา เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่น ศรัทธาในมหาวิทยาลัย

2. ยุทธศาสตร์การสร้างอัตลักษณ์ให้กับประชาคม มศว
เพื่อให้ประชาคม มศว ตระหนักและภาคภูมิในความมีเอกลักษณ์ จนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์
งานส่งเสริมภาพลักษณ์เป็นหัวใจสำคัญของศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูล
งานฐานข้อมูลถือเป็นงานหลักสำคัญของงานบริการด้านข้อมูลที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและมีทิศทาง รวมทั้งรองรับการให้บริการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
5. ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายพันธมิตร
การสร้างพันธมิตรด้านประชาสัมพันธ์ จะก่อเกิดความร่วมมือในวงกว้างระหว่างหน่วยงานและประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ผลประโยชน์สูงสุดย่อมเกิดขึ้น

หลัก 5 ประการที่นักประชาสัมพันธ์ควรมี

P ersonality บุคลิกภาพ
R elationship ความสัมพันธ์
S mart หลักแหลม
W ork ทำงานให้เป็นผลสำเร็จ
U nity สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน