PR_1-1024x1024

นางอุไรวรรณ วรรณะ

นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
(หัวหน้างานประสานงานข่าวและประชาสัมพันธ์)

PR_4-1024x1024

นางสาวภัทรพร หงษ์ทอง

นักประชาสัมพันธ์

PR_2-1024x1024

นางสาวกีรติ ศิริสมบัติ

นักประชาสัมพันธ์

PR_8-1024x1024

นางสาววารุณี สิรินทร์

นักประชาสัมพันธ์ (มศว องครักษ์)

นายศักดินนท์ พุ่มพฤกษ์

นักประชาสัมพันธ์ (มศว องครักษ์)


PR_9-1024x1024

นางฉันทนียา วิศปาแพ้ว

นักวิชาการช่างศิลป์
(หัวหน้างานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสร้างสรรค์)

PR_3-1024x1024

นายกฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

PR_11-1024x1024

นายสุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์

นักประชาสัมพันธ์

K_2Pr

นางสาวสิริมา แสงสงคราม

นักประชาสัมพันธ์

PR_7-1024x1024

นางคำนึง พ่วงปิ่นเพชร์

พนักงานพิมพ์ ส.3

A_P4

นายอชิร ลีเสย

นักวิชาการพัสดุ