IMG_5812-1024x261

History : SWU Public Relations

ปี พ.ศ. 2512 “งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เป็นหน่วยงานหนึ่งในกองบริการการศึกษา ปี พ.ศ.2521 เป็นหน่วยงานหนึ่งในกองกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับการแบ่งหน่วยงานเป็นการภายในจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8 / 2542 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2542 ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และผลงานการวิจัย

ต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9 /2548 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 ภายใต้การบริหารงานมหาวิทยาลัยในอำนาจหน้าที่ของศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ซึ่งตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านงานวิชาการและการบริการวิชาการความรู้แก่ชุมชนไปสู่การรับรู้ในแวดวงสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ อย่างเป็นปัจจุบัน จึงได้มีมติในที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง “ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์”  เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกระทั่งถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั้ง การประชาสัมพันธ์ภายใน และ การประชาสัมพันธ์ภายนอก อย่างแข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปสู่การรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน