คณะศิลปกรรมศาสตร์ (มศว) ร่วมกับ ศูนย์โบราณคดีและวิจิตรศิลป์ แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ สปาฟา) จัดแถลงข่าวการสัมนา การสาธิตพิธีกรรมและการแสดง เรื่อง “มิติแห่งจิตวิญญาณในวัฒนธรรมข้าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2558 ณ. หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี มศว (ประสานมิตร)

โดย
– ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ผ.อ. (ซีมีโอ สปาฟา) กล่าวถึงภาพรวมของงาน

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กว่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในงานนี้

– MR. Sylvia M. Reyes ผ.ช.ทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย กล่าวถึง ความสำคัญของพื้นที่มรดกโลกและชาติพันธุ์อิฟูเกาของประเทศฟิลิปปินส์

– Dr. .Arsenio Nicolas ศาสตราจารย์อาคันตุกะ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึง ความสำคัญของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ในพิธีกรรมข้าว

ขอเชิญชวนเข้าฟังการสัมนา การสาธิตพิธีกรรมและการแสดง เรื่อง “มิติแห่งจิตวิญญาณในวัฒนธรรมข้าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ได้ตั้งแต่วันที่ 11-14 พ.ค. 2558 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี มศว (ประสานมิตร)

Share ThisShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0