بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
นิสิต วิทยาฯ มศว ยกทีมคว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มศว - PRswu

นิสิต วิทยาฯ มศว ยกทีมคว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มศว

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป สำหรับปีงบประมาณ 2565 ล่าสุด จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1–5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้นิสิตภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 โดยได้รับรางวัลดังนี้

 รางวัลการเขียนข้อเสนอผลงาน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาตรี)
ผลงาน เรื่อง “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ เรื่อง หมอน้อยสู้ภัยโควิด-19” โดยนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 รางวัลผลงานนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ (ระดับปริญญาตรี)
ผลงาน เรื่อง “เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กไทรโบอิเล็กทริกจากผ้าคอตตอนกับการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกทางไฟฟ้าด้วยสีย้อม” โดยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง
ผลงาน เรื่อง “ต้นแบบชุดตรวจสอบประสิทธิภาพสูงสำหรับการตรวจหาการติดพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กชนิด Haplorchis pumilio ในปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเทคนิค LAMP-LFD Biosensor
โดยนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา

ผลงาน เรื่อง “เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กไทรโบอิเล็กทริกจากผ้าคอตตอนกับการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกทางไฟฟ้าด้วยสีย้อม” โดยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์

ผลงาน เรื่อง “แผ่นไม้ปาร์ติเคิลไร้ฟอร์มัลดีไฮด์โดยใช้กาวชีวภาพจากใบหูกวาง” โดยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์

รางวัลเหรียญเงิน
ผลงาน เรื่อง “วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง” โดยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผลงาน เรื่อง “ไอโซเคม : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบของเกม 3 มิติ และเออาร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาเคมี เรื่อง ไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์” โดยนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี

ผลงาน เรื่อง “การสังเคราะห์อนุภาคคาร์บอนดอทจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้เป็นเซ็นเซอร์ฟลูออเรสเซนต์สำหรับการตรวจวัดไอออนเหล็ก” โดยนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี

รางวัลเหรียญทองแดง
ผลงาน เรื่อง “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ เรื่อง หมอน้อยสู้ภัยโควิด-19” โดยนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผลงาน เรื่อง “บทเรียนออนไลน์เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชันโรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” โดยนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผลงาน เรื่อง “บทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง วงจรกระดาษจากขยะสู่ประโยชน์” โดยนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จากการเปิดเผยของศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมหรืองานวิจัยเหล่านั้นจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติได้ในปัจจุบันและอนาคต”

Share