“เปิดหอพัก 2563” กิจกรรมชาวหอ เน้นการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและส่งเสริมการแสดงความสามารถ

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเปิดหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยภายในงานมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป การรับบริจาคโลหิต เปิดหอพักให้เยี่ยมชมหอพักต่างอาคาร การประกวดเต้น COVER DANCE DORME SWU CONTEST 2020 ประกวดห้องพักสะอาด และการแสดงวงดนตรีจากนิสิตชมรมดนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วง SOULTISS และ วง Lady Mom โดยมี รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบรางวัลการประกวดห้องพักสะอาดอีกด้วย

ศูนย์บริหารกิจการหอพักมีการจัดโครงการเปิดหอพักมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยกิจกรรมต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ซึ่งปีนี้มีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งประธานโครงการเปิดหอพัก นางสาวพิรดา นามคำ เปิดเผยว่า “โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตรู้จักการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ทำกิจกรรมที่ดีร่วมกัน เช่นการประกวดห้องพักสะอาด การเปิดให้นิสิตเข้าเยี่ยมชมหอพักต่างอาคาร กิจกกรรมการประกวดเต้นที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ การรับบริจาคโลหิต เนื่องจากในปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งมีความต้องการโลหิต เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมากและโครงการนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิต มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะเรียนรู้การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

โครงการเปิดหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2563 มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าคือการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป และรับบริจาคโลหิต โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในช่วงบ่ายได้เปิดอาคารหอพักให้นิสิตหญิง นิสิตชาย ได้เข้าเยี่ยมห้องพักต่างอาคาร เป็นการได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายในหอพัก และช่วงเย็นมีกิจกรรมออกร้านค้าโดยมีสินค้าต่างๆ ให้นิสิตได้เลือกซื้อ รวมไปถึงกิจกรรมบนเวที ทั้งการแสดงจากชมรมดนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วง SOULTISS และ วง Lady Mom จากภายนอก ที่มาสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับนิสิตที่พักอยู่ในหอพักได้ผ่อนคลาย การประกวดห้องพักสะอาด รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกอย่างการประกวดเต้น COVER DANCE DORME SWU CONTEST 2020 ที่มีนิสิตสนใจเข้าร่วมกว่า 10 ทีม

ผลการประกวดเต้น COVER DANCE DORME SWU CONTEST 2020

รางวัลชนะเลิศ  ทีม คนใจง่าย  ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
1. นางสาวจินตนา กาญจนา                   คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
2. นางสาวรัตฐิการ ทองโสภา                คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
3. นางสาวชญาน์นัทช์ ธำรงวุฒินนท์       คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
4. นางสาวธัญกร สายหยุด                     คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
5. นางสาวเปมิกา คงเพ็ชร                     คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
6. นางสาวกัลยรักษ์ เสริมคุณ                 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
7. นายชาณกานต์ พันธ์ชน                     คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
8. นายวรพล นุกูลพานิชย์วิพัฒน์             คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Eigthteen ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
1. นางสาวปิยะธิดา แดงนวล                  คณะมนุษยศาสตร์
2. นางสาวณิชาภัทร ศรีจุมปา                 คณะมนุษยศาสตร์
3. นางสาวมนัสวีย์ ปิ่นปั้น                       คณะมนุษยศาสตร์
4. นางสาวกชามาศ ภิญโญชีพ               คณะมนุษยศาสตร์
5. นายเจตนิพัทธ์ ธรรมใจ                      คณะมนุษยศาสตร์
6. นายธันยบูรณ์ สุขศรีนวล                    คณะมนุษยศาสตร์
7. นายสิทธิชัย รักซ้อน                          คณะมนุษยศาสตร์
8. นายปทิติ เพ็ชร์ปานกัน                      คณะมนุษยศาสตร์
9. นางสาวชฎาพร ฤทธี                         คณะมนุษยศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ER’Girls  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท
1. นางสาวณัฐมน โกศัยพัฒน์                 คณะพยาบาลศาสตร์
2. นางสาวศิวมล ตั้งบุญสุข                     คณะพยาบาลศาสตร์
3. นางสาวชนากานต์ สาสีดา                  คณะพยาบาลศาสตร์
4. นางสาวนราวัลย์ บุตรตรี                     คณะพยาบาลศาสตร์
5. วรัญญนันทน์ สุนทรเจริญ                   คณะพยาบาลศาสตร์

ผลการประกวดห้องพักสะอาด 

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร และลดค่าหอพัก 1 เดือน
ประเภทห้องพัดลมหญิง  ได้แก่หอพักอาคาร 5 ห้อง 518
1. น.ส.จุฑ์เมธาวดี จิรัฐการุณธ์
2. น.ส.กนกวรรณ เจนจิตต์วรภัณฑ์
3. น.ส.ศรัณยา บินทจร
4. น.ส.กัณฐมณี คชารัตน์
5. น.ส.กวิญทิพย์ จุลทิพย์

ประเภทห้องปรับอากาศหญิง  ได้แก่หอพักอาคาร 7 ห้อง 217
1. น.ส.บุษกร อ่อนวงศ์
2. น.ส.พีรดา รอดแย้ม
3. น.ส.วรรณวิศา แก่นสา
4. น.ส.สลินทิพย์ พุ่มมูล
5. น.ส.โสภาพรรณ ตรีถาวรพิศาล

รางวัลชมเชย จำนวน 6 ห้อง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท
หอพักอาคาร 1 ห้อง 405
1. น.ส.ปลายฟ้า สารีสุข
2. น.ส.ธัญญารัตน์ คำแสง
3. น.ส.ฟ้ารุ่ง ขบวนกล้า
4. น.ส.ณัฐพร อินทรฤทธิ์
5. น.ส.พรรณวิภา รัตนวงค์

หอพักอาคาร 6 ห้อง 303
1. น.ส.อัจฉริยา ราชนิยม
2. น.ส.กุลธิดา อุปฮาด
3. น.ส.นันทนภัส จันทร
4. น.ส.ณัฏฐ์ชุดา วุฒิพันธุ์ธนากุล
5. น.ส.นุศรา เต็งจงดี

หอพักอาคาร 8 ห้อง 314
1. น.ส.วณิชยา สุนทรกิตติสกุล
2. น.ส.ชญานี หัสสนะ
3. น.ส.พาณิชย์ หลอดทอง
4. น.ส.นาตาชา ร้อยกรอง
5. น.ส.ญาดา ดีนก

หอพักอาคาร 9 ห้อง 120
1. น.ส.ณฐอร เมฆไตรภพ
2. น.ส.สรนันท์ สันติรณนรงค์
3. น.ส.ณัฐรัตน์ บุญซัน
4. น.ส.ฮัซวานี วงษ์เดอรี
5. น.ส.วรันญา พุดปาด

หอพักอาคาร 10 ห้อง 103
1. น.ส.ธันยพร วงษ์ถาวรเรือง
2. น.ส.นารีรัตน์ จำปาเฟื่อง
3. น.ส.นาเดีย สาและ
4. น.ส.ชนิกานต์ พิมพ์จันทร์
5. น.ส.กวินธิดา เสมอตระกูล

หอพักอาคาร 11 ห้อง 210
1. น.ส.ปิยฉัตร เกิดศรี
2. น.ส.นราวดี เณรเรือง
3. น.ส.ปรินดา ทานนท์
4. น.ส.อริศรา ใจอารีย์

ภาพบรรยากาศบางส่วนของกิจกรรมเปิดหอพัก

 

ข่าว/ถ่ายภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Share