นิสิตต่างชาติ – นิสิต มศว รับประกาศนียบัตร ปิดโครงการ SWU Summer School

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการ SWU Summer School พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิต HOCHSCHULE NEU-ULM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES จากประเทศเยอรมนีและนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 14 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร. ณักษ์ กุลิสร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ตลอดจนคณาจารย์ให้เกียรติเป็นสักขีพยานและร่วมยินดี

                         

  

 

“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีและความชื่นชมกับนิสิตชาวต่างชาติจากประเทศเยอรมนีและนิสิตคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในแง่ของการเรียนและการใช้ชีวิต ตลอดระยะเวลาที่เรามีนิสิตต่างชาติมาแลกเปลี่ยนกัน รวมทั้งอาจารย์ชาวเยอรมนีอีก 2 ท่าน ทำให้โครงการ SWU Summer School ประสบความสำเร็จและหวังว่า มศว จะได้มีโอกาสต้อนรับและแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยของเยอรมนีดังกล่าวอีก” อธิการบดี มศว กล่าว
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนิสิตต่างชาติทั้งที่มาจากยุโรปและโซนเอเชียที่มาศึกษาหรืออยู่ในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนต่างๆ ของคณะต่างๆ จำนวนไม่น้อยทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง มศว มีหลักสูตร 171 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี 85 หลักสูตร ปริญญาโท 52 หลักสูตร ปริญญาเอก 33 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ซึ่งทั้งหมดเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของสังคม ประโยชน์ต่อสังคมและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ล่าสุด มศว ได้เปิดคณะใหม่ 2 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมและวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อที่จะรองรับความทันสมัย เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 มศว มีนิสิตที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย กว่า 6,600 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจำนวนนิสิตของ มศว มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับกระแสและยอดสถิติในภาพรวมของประเทศที่จำนวนผู้เรียนน้อยลง โดยในส่วนของระดับปริญญาโทและเอก มหาวิทยาลัยก็ได้มีการปรับตัวอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการศึกษารวมทั้งรูปแบบของการขยายฐานกลุ่มผู้เรียนใหม่ๆ จากการมีนิสิตต่างชาติจากทวีปยุโรปและเอเชีย เป็นต้น

Share