2 อาจารย์ มศว รับรางวัลพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

ข่าวน่ายินดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอันเป็นที่รักยิ่งของเราชาว มศว วันนี้ คือ อาจารย์ของเรา 2 ท่าน ได้รับรางวัล บทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น รางวัลของการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่อาจารย์ มศว เรา ได้รับรางวัลของการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์จากองค์กรการศึกษาที่สำคัญคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีด้วยความภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ชนัตถ์ พูนเดช อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และ ผศ. ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น จากการประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย (Inspiring Student Learning for Diverse Societies) วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ความสำคัญของวิชาชีพครู ถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญในการให้การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษา การที่มีองค์กรภาคการศึกษาที่สำคัญระดับประเทศตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพและได้จัดโครงการรางวัลต้นแบบด้านการสอน รางวัลบทความนวัตกรรม รวมถึงรางวัลอื่นๆ นั้น ก็เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูบาอาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการสอนให้ทันสมัยเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน รวมทั้งยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบาย มุ่งส่งเสริมครูบาอาจารย์ด้านการสอนที่ดี การสร้างสรรค์งานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ เป็นประโยชน์แก่สังคม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูบาอาจารย์และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนชื่อเสียงความมั่นคงของ มศว ให้รับรู้โดยทั่วกัน

Share